Voor inlichtingen bel onze makelaar: 0497-381775

Algemene kopersinformatie

Koopsommen

De koopsommen van de appartementen zijn ‘vrij op naam’. Dat wil zeggen dat de kosten met betrekking tot de overdracht van het appartement in de koopsommen inbegrepen zijn. Tevens worden buiten de reeds in de bouwsom opgenomen loon- en materiaalprijskosten geen nieuwe loonwijzigingen of tussentijdse verhogingen van de materiaalprijzen bij u in rekening gebracht. Alleen kosten die voortvloeien uit van overheidswege geëiste aanvullingen en/of wijzigingen of een BTW-verhoging/verlaging worden doorberekend.

In de koopsommen zijn begrepen:

 • De totale bouwsom;
 • De CAR-verzekering tot aan het moment van oplevering;
 • De aansluitkosten van gas, water, elektra en riolering;
 • De kosten van de architect, constructeur en overige adviseurs;
 • De kosten van toezicht en verkoopbegeleiding;
 • Het geldende BTW-tarief.

In de koopsommen zijn niet begrepen:

 • Het renteverlies tijdens de bouw over bouwtermijnen;
 • Alle financieringskosten met betrekking tot de eventueel benodigde hypotheek;
 • De aansluitkosten voor telefoon en centrale antenne inrichting (CAI);
 • Rente over reeds vervallen maar nog niet betaalde termijnen, zoals omschreven in de aannemingsovereenkomst;
 • Eventuele meerwerkoptie(s) volgens een door de aannemer op te stellen mutatieformulier;
 • De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte;
 • De premie voor de opstal- en/of risicoverzekering na de oplevering;

Financiering

Na de notariële overdracht ontvangt u van de aannemer de nota’s over de vervallen termijnen in 2-voud. De kopie zendt u binnen 2 weken, voorzien van uw handtekening, naar uw bank die voor betaling zorg draagt. Vanaf de transportdatum betaalt u hypotheekrente tijdens de bouw. Deze is opgebouwd uit rente die u betaalt over het hypotheekbedrag met daarop eventueel in mindering te brengen de te ontvangen rente over het nog in depot staande bedrag.

Wijzigingen

Omdat bij het bouwen van een appartement nog veel ambachtelijk werk plaatsvindt, is het soms nodig enkele wijzigingen in de technische omschrijving door te voeren, zonder dat deze afbreuk doen aan de kwaliteit van het appartement. Met name bij de appartementen in het bestaande gebouw kan dit aan de orde zijn.

Indien het appartement gekocht werd terwijl deze al gereed is en er een verschil mocht zijn tussen de technische omschrijving en de werkelijkheid, dan prevaleert de uitvoering van het appartement. Tevens wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van geringe maatafwijkingen en de wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Bovenstaande wijzigingen zullen nimmer aanleiding geven tot enige verrekening met de koper. Wij kunnen ten aanzien van afwijkingen in de grootte geen aansprakelijkheid aanvaarden, ondanks het feit dat de situatietekening met de grootst mogelijke zorg is vervaardigd.

Oplevering / sleuteloverhandiging

Minimaal 2 weken voor de oplevering krijgt u van de aannemer een uitnodiging om tezamen het appartement te inspecteren. Tijdens deze inspectie (vooroplevering) kunt u eventuele onvolkomenheden met de aannemer bespreken, zodat het aantal opleveringspunten bij de definitieve oplevering geringer zal zijn. Daarna volgt de definitieve oplevering waarbij het appartement bezemschoon aan u wordt opgeleverd. Hierbij worden eventuele onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd, welke vervolgens zo spoedig mogelijk worden hersteld. Inmiddels heeft u van de aannemer tevens de laatste factuur ontvangen (opleveringstermijn).

Indien u aan al uw (financiële) verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u de sleutel van het appartement. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent voor de aannemer dat het appartement aan u is opgeleverd.

Onderhoudsperiode

Gedurende drie maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen, kunt u ons schriftelijk mededelen of alle eerder geconstateerde onvolkomenheden zijn verholpen en/of nieuwe onvolkomenheden zijn ontstaan, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het ‘werken’ van materialen. Verliest u daarbij niet uit het oog dat het appartement werd gebouwd uit materialen die nog kunnen gaan ‘werken’. Bij stukadoorswerk bijvoorbeeld kunnen er in de hoeken haarscheurtjes ontstaan, deuren kunnen gaan klemmen, omdat het hout moet ‘wennen’ aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze zaken zijn niet ernstig te noemen. Ze worden hoofdzakelijk veroorzaakt door wegtrekkend vocht en kunnen nooit voorkomen worden. Nadat alle onvolkomenheden waarvan schriftelijk melding is gedaan zijn verholpen, worden wij geacht aan onze verplichtingen te hebben voldaan.

Vereniging van eigenaren (VVE)

Na aankoop van een appartementsrecht wordt u van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren. Deze vereniging zal ondermeer zorg gaan dragen voor de brand-/opstalverzekering van het complex, het schoonmaken en verlichten van de algemene ruimtes, buitenonderhoud, huishoudelijk reglement, enz. Hiertoe zal voor het eerste jaar een bestuurder worden benoemd. De oplevering van de algemene ruimtes zal dan ook aan de bestuurder van de Vereniging van Eigenaren geschieden. Alle kosten van de Vereniging van Eigenaren worden per appartement omgeslagen in de vorm van servicekosten. De bijdrage in de servicekosten kan per jaar wijzigen. Tenminste eenmaal per jaar komt de Vereniging van Eigenaren in vergadering bijeen om besluiten te nemen. Nadere informatie over deze Vereniging van Eigenaren volgt.

Woningborg-garantie

Woningborg-garantie bestaat uit twee onderdelen:

De afbouwwaarborg

Gaat de bouwondernemer gedurende de bouw failliet, dan zorgt N.V. Waarborgmaatschappij Woningborg voor de afbouw van uw appartement. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt N.V. Waarborgmaatschappij Woningborg u een schadeloosstelling. Eén en ander conform de in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling vastgestelde regels.

De herstelwaarborg

De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt deze garantie. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Hoelang en op welk onderdeel van uw appartement garantie zit, kunt u nalezen in de bijlage behorende bij de brochure ‘Woningborg Garantie- en waarborgregeling’ die op uw appartement van toepassing is. Het bezit van het Woningborg-certificaat geeft u de zekerheid dat deze garantie wordt gewaarborgd. Dat wil zeggen, voldoet het appartement niet aan de kwaliteitsnormen en de ondernemer wil of kan niet herstellen, dan wordt op grond van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling voor herstel zorg gedragen.

Woonkeur

WoonKeur is allereerst bedoeld voor de bewoner zelf, of die nu huurder of eigenaar van de woning is. Het betekent een kwalitatief goede woning waar je desgewenst je hele leven kunt blijven wonen. Het certificaat WoonKeur wordt afgegeven aan woningen die een voldoende niveau aan gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid bezitten.

Een belangrijk aspect is dat een WoonKeur-woning levensloopbestendig is, d.w.z. dat als een bewoner iets komt te mankeren hij/zij niet gedwongen is om die reden te verhuizen.

Alle appartementen voldoen in hoofdlijnen aan de Eisen uit het Basispakket.

De appartementen in de nieuwbouw (5,10,15) voldoen in hoofdlijnen aan de Eisen uit het Pluspakket met zorg.

Voor de goede orde dient u tevens nog rekening te houden met het volgende:

 • In het huishoudelijk regelement zal onder andere worden opgenomen afspraken inzake het normale dagelijkse gebruik van het totale project.
 • De kleuren van het buitenschilderwerk worden bepaald door de architect en zijn bindend evenals de kleurstelling van eventueel later nog aan te brengen buitenzonwering.
 • Om u alvast voor te bereiden op de procedure, geven wij hier een overzicht van de gang van zaken die volgt na het tekenen van de aannemingsovereenkomst.

Het tekenen van de aannemingsovereenkomst

Met het tekenen van de aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs terwijl wij ons, door medeondertekening, verplichten tot de bouw van het appartement. Nadat de overeenkomst door de koper en de verkoper is getekend, ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan maken.

Wanneer moet u gaan betalen

De aanneemsom wordt u gedeclareerd in termijnen naar rato van de voortgang van de bouw. De termijnregeling is in de aannemingsovereenkomst vermeld. U ontvangt telkens wanneer de bouw zover is gevorderd een volgende termijnnota met een betalingstermijn van 14 dagen. De laatste termijnnota dient u vóór de oplevering te hebben voldaan.

Eigendomsoverdracht

Deze geschiedt door middel van een zogenaamde ‘akte van levering’ ofwel ‘akte van transport’ bij de notaris. In de aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van transport gemeld. Voorafgaand aan de datum van het notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag, is aangegeven (inclusief bijkomende kosten). Op de afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldgever en welk bedrag u aan de notaris moet overmaken. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten worden uit eigen middelen. Deze eigen middelen dienen als eerste aangewend te worden, nog voordat het hypotheekdepot wordt aangesproken. Op de transportdatum worden in het algemeen twee akten ondertekend: de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte.

Administratieve bepalingen

Op het werk zijn van toepassing:

 • U.A.V. 1989;
 • Bouwverordening van de Gemeente;
 • Voorschriften Arbeidsinspectie;
 • Voorschriften Nutsbedrijven;
 • Normbladen, kenmerkbladen, modelbladen c.q. verwerkingsvoorschriften voor de te verwerken materialen;
 • Bouwbesluit zoals van toepassing op tijdstip van aanvraag bouwvergunning.

Verzekering

Het werk is tijdens de uitvoering tot oplevering verzekerd middels de zgn. CAR-verzekering.

Constructies

Gewapend beton-, staal- en houtconstructies worden uitgevoerd volgens berekening van de constructeur en zijn ter goedkeuring van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Bladel.

Gelijkwaardig

Indien voor de verwerking van materialen bepaalde verwerkingsvoorschriften opgesteld zijn, dan worden deze materialen volgens deze voorschriften verwerkt. De in deze technische omschrijving aangegeven materialen worden door de aannemer in het werk nader bepaald en ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. Mits gelijkwaardig van kwaliteit, geeft dit nimmer aanleiding tot verrekening.

Indeelbaarheid

Het appartement respectievelijk de tot bewoning bestemde privégedeelten (appartementsrechten) dienen de indeling te hebben die tussen de ondernemer en de verkrijger is overeengekomen. Deze indeling dient te voldoen aan de ter zake in het Bouwbesluit gestelde eisen. Alle wijzigingen van de indeling van het appartement, alsmede alle gebreken en/of schaden die van die wijzigingen het gevolg zijn, vallen buiten de garantie.

Toezicht en oplevering

Het gebouw en bijbehorende installaties worden onder regelmatig toezicht van de gemeente gebouwd. Voor de oplevering van het werk zal de aannemer alle puin, kalkresten, overtollige grond, etc. afvoeren. Alle vloeren worden bezemschoon opgeleverd. Al het glas wordt schoon opgeleverd. Sanitair, aanrechtbladen, betegelde wanden, vensterbanken en raamdorpels worden eveneens schoon opgeleverd. Zodra het appartement gereed is, wordt deze door de aannemer aan u opgeleverd, mits u aan uw financiële verplichtingen heeft voldaan. Eventuele tekortkomingen aan het appartement worden schriftelijk vastgelegd en hersteld.

Meer -en minderwerk

Er is een keuzemogelijkheid voor wat betreft de kleuren van de vloertegels, wandtegels en keuken. De toekomstige kopers ontvangen te zijner tijd een lijst van extra voorzieningen en waar deze eventuele wijzigingen in keuken, tegels en/of sanitair uitgezocht kunnen worden.